הצעה לבלוג - הפורום הישראלי למשפט וחירות

בלוג רשות הרבים

 • ביקורת שיפוטית ·

על סבירותה של עילת הסבירות // רון שפירא

פרופ' רון שפירא מנתח את מקורות עילת הסבירות במשפט האנגלו־האמריקאי ובמשפט הישראלי ומתוך כך מצביע על הקשיים בדוקטרינה זו בישראל. מסקנתו היא כי גם נוכח הפגמים אין לבטל את עילת הסבירות אלא להגדירה ולתחום את היקפה כדי לא לאבד את תועלתה.
 • משפט חוקתי ·

האיסור הפלילי על מכירת מקרקעין לישראלים ברשות הפלסטינית // חיים זנדברג

רשימה זו מתארת בתמצית את ממצאי המחקר של פרופ' חיים זנדברג, שבוחן את מקורותיו של האיסור הפלילי על מכירת מקרקעין לישראלים הנוהג ברשות הפלסטינית. המחקר חושף בבירור כי יש לאיסור מקורות נורמטיביים מגוונים, החל מעונשי מאסר שנעים בין חמש שנים למאסר עולם. גם סכנת מוות או פגיעה חמורה בגוף מרחפות מעל חשודים, ואף שעונש מוות אינו מעוגן בצורה ברורה בחקיקת הרש"פ, הושת כבר במקרה יחיד ויוצא דופן בלא שמומש.
 • ביקורת שיפוטית ·

סעד חוקתי חדש בעליון: עריכת חקיקה // דוד פטר

ברשימה זו מתאר עו"ד דוד פטר כיצד פיתח בית המשפט העליון בפסק הדין המשלים בפרשת ארד־פנקס סעד חוקתי חדש המכונה "עריכת חקיקה". מניתוח פסק הדין עולה שבית המשפט העליון נטל לעצמו כלי שיפוטי נוסף בעיצוב החקיקה בישראל, תוך הפרת הפרדת הרשויות והרחבת סמכויותיו השלטוניות.
 • ביקורת שיפוטית ·

אכן, יש וולדרון בירושלים! // מתנאל בראלי

ברשימה זו מבקר מתנאל בראלי את רכיבי ההצעה של יניב רוזנאי כי לא ניתן ליישם בישראל את התזה של ג'רמי וולדרון כנגד ביקורת שיפוטית במאמרו THE CORE OF THE CASE AGAINST JUDICIAL REVIEW. מסקנת הרשימה היא כי ניתן להחיל את טיעוניו של וולדרון כנגד הביקורת השיפוטית גם על המקרה הישראלי.
 • המהפכה החוקתית ·

עוד בעניין מנגנון ההתגברות // גדעון ספיר

פרופ' גדעון ספיר מפרט מדוע אין צדק בטענת המתנגדים לפסקת ההתגברות, לפיה יש בפסקה זו פגיעה חמורה בדמוקרטיה ובהגנה על זכויות אדם. לשם כך הוא בוחן שני רציונליים חוקתיים – הגנה על ערכי יסוד והמודל הדליברטיבי – ומסיק כי האחרון, הכולל את מנגנון ההתגברות, מתאים יותר למציאות הישראלית.
 • תרגומים ·

אקטיביזם שיפוטי – עיון חוזר // תומאס סואל

תרגום מאמרו של תומאס סואל, בו הוא מנתח את ההבדל האופרטיבי שבין אקטיביזם שיפוטי לבין ריסון שיפוטי – תוך התמקדות במושג "כוונה מקורית". לאחר מכן הוא בוחן את הסוגיות המהותיות המבחינות בין המושגים. לבסוף, הוא קורא תיגר על התדמית של "שופטים אקטיביסטים ליברלים", בטענה שיש גיוון פוליטי בין שורות האקטיביסטים השיפוטיים, כעניין של עובדה היסטורית.
 • משפט חוקתי ·

ערכים, אידיאלים ופורמליזם במשפט הישראלי // השופט נעם סולברג

שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, בדברים שנשא לכבוד פרישת היועמ"ש, מציג את משנתו ביחס לחשיבות הפורמליזם במשפט הישראלי ולסכנה שבמעבר מכללים פורמליסטיים, צורניים וברורים, למבחנים מהותיים.
 • המהפכה החוקתית ·

כיצד השפיעה המהפכה החוקתית על האמון בבית המשפט // אהרן גרבר ויהונתן גבעתי

רשימה זו מתארת בתמצית את ממצאי המחקר של עו"ד גרבר ופרופ' גבעתי, לפיו הירידה העקבית והמתמשכת באמון הציבור במערכת המשפט ובבית המשפט העליון היא תוצאה ישירה של המהפכה החוקתית. המחקר שולל סיבות אחרות לירידה הדרמטית באמון הציבור בבית המשפט ומאושש את הטענה כי הסיבה המרכזית לכך היא המהפכה החוקתית, כפי שהתריע על כך השופט משה לנדוי.
 • משפט חוקתי ·

לְכָה דודִי לִקְרַאת כַּלָּה פְּנֵי שַׁבָּת נְקַבְּלָה: דינה של נורמה תת חוקתית שסותרת את השבת החוקתית // גל רוזיליו וגונן אילן

ברשימה זו סוקרים גל רוזיליו וגונן אילן את מעמדו של יום השבת במדינת ישראל בעקבות חקיקת חוק יסוד הלאום המעניק לו מעמד חוקתי, ובוחנים שלוש גישות אפשריות העומדות לפני בית המשפט בדיון בו נורמה תת־חוקתית תסתור את הנורמה החוקתית בה מעוגן יום השבת: גישה דווקנית, גישת ביניים וגישה ריסונית.
 • תרגומים ·

ליבת הטיעון נגד ביקורת שיפוטית // ג’רמי וולדרון

פרופ' וולדרון במאמרו מבקר את הביקורת השיפוטית בשתי טענות מרכזיות: אחת, אין סיבה להניח שזכויות נשמרות באמצעות ביקורת שיפוטית יותר משימוש בגופי חקיקה דמוקרטיים. שתיים, ללא קשר לתוצאות שמשיגה הביקורת השיפוטית, היא אינה לגיטימית מבחינה דמוקרטית. טענותיו מתבססות על חברה שמתקיימים בה מוסדות דמוקרטיים המתפקדים באופן סביר ושרוב הפרטים בה לוקחים ברצינות את זכויותיהם. בסוף המאמר הוא מנתח את ההשלכות כשתנאים אלה לא מתקיימים.
 • דיני בחירות ·

בשאלת ההצבעה למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה // רון שפירא

האם הצבעה לרשימה שקרוב לוודאי להניח שלא תעבור את אחוז החסימה היא התנהגות בלתי רציונלית? פרופ' רון שפירא מנתח שאלה זו בכלים סטטיסטיים תוך עריכת דיון בשאלת קיום רציונליות בהצבעה בבחירות. לאחר הצגת מספר נימוקים להשתתפות בבחירות – הוא מנסח תשובה לשאלה זו.
 • דיני בחירות ·

מי מוסמך לפסול מועמד לפי סעיף 6א לחוק יסוד: הכנסת? // יעקב בן־שמש

ד"ר יעקב בן שמש בוחן את פסילתו של עמיחי שיקלי מלרוץ לכנסת ה-25 על ידי יו"ר וועדת הבחירות המרכזית, השופט יצחק עמית. מסקנתו היא כי אין בסיס משכנע לטענה שהסמכות לפסול מועמדים לפי סעיף 6א מסורה בידי יו"ר ועדת הבחירות, ויש להעדיף, משיקולים משפטיים ופוליטיים את העמדה המסמיכה את ועדת הבחירות המרכזית כולה.
 • מאמרי סטודנטים ·

פרטים ומתים: מהי התכלית מאחורי הזכות לפרטיות והאם לאורה ראוי להקנות זכות זו גם לאחר המוות? // אביה קירשנבוים

מאמר זה מתפרסם במסגרת תחרות כתיבה בנושא “הזכות לפרטיות“ של הפורום הישראלי למשפט וחירות בשנת תשפ”ב. מאמר זה זכה במקום החמישי בתחרות.
 • מאמרי סטודנטים ·

הזכות לפרטיות בפרדיגמה של ערך החירות: מבט ביקורתי על פרשת איכוני השב”כ מהזווית האמריקנית // שירה שמר בלומנפלד

מאמר זה מתפרסם במסגרת תחרות כתיבה בנושא “הזכות לפרטיות“ של הפורום הישראלי למשפט וחירות בשנת תשפ”ב. מאמר זה זכה במקום השלישי בתחרות.
 • מאמרי סטודנטים ·

הזכות לפרטיות בין בני זוג כזכות לאוטונומיה: קריאה בחוות דעתו של השופט סולברג בבע”מ 5827/19 פלוני נ’ פלונית // אביחיל ודוד סגל

מאמר זה מתפרסם במסגרת תחרות כתיבה בנושא “הזכות לפרטיות“ של הפורום הישראלי למשפט וחירות בשנת תשפ”ב. מאמר זה זכה במקום הראשון בתחרות.
 • משפט חוקתי ·

הייעוץ המשפטי: דין מחייב אבל סודי – בעקבות עע”מ זומר // דוד פטר

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של גיא זומר (עע"מ 6329/20 זומר נ' הממונה על חופש המידע במשרד המשפטים) בו ביקש לפרסם את הנחיות מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. עו"ד דוד פטר מפרט במאמרו את נימוקי הפסיקה של בתי המשפט המחוזי והעליון ומצביע על הכשל המרכזי – הסוואת ההנחיות והסתרה מן הציבור את פרטי המעורבות של הייעוץ המשפטי בקביעת המדיניות בישראל.
 • תרגומים ·

שופטי משפט מקובל בשיטה של משפט-אזרחי: תפקידם של בתי המשפט הפדרליים בפרשנות חוקים והחוקה // השופט אנטונין סקאליה

השופט אנטונין סקאליה הנודע פורש את משנתו ותפיסת עולמו השיפוטית - על פרשנות, שיקול דעת שיפוטי, לימודי המשפטים, שיטות משפט, תפקיד השופט ועוד.
 • המהפכה החוקתית ·

על כוח, ריכוזיות וביזוריות במערכת המשפט הישראלית // מתנאל בראלי

ברשומה זו דן מתנאל בראלי בריכוזיות הכוח של בית המשפט העליון במערכת המשפט בישראל, ובחשיבות הנובעת מכך לדיון הרחב על כוחו של בית המשפט העליון במארג היחסים עם רשויות השלטון האחרות.
 • משפט משווה/זר ·

צמצום זכות העמידה בבתי משפט פדראליים: טרנסיוניון נ’ רמירז // שוקי שגב

לאחרונה נקבעה בארצות הברית הלכה חדשה בעניין דרישת "זכות העמידה", הנחשבת לאחת מההחלטות החשובות של המושב האחרון של בית המשפט העליון האמריקני. ברשומה זו מציג שוקי שגב את ההחלטה, ובוחן את דעות השופטים ביחס ליחסי הכוחות בין רשויות השלטון במשטר החוקתי האמריקני.
 • מאמרי סטודנטים ·

“ראיתי אותך, זה לא חזיון תעתועים”? // הדר פאר (תחרות כתיבה)

מאמר זה מתפרסם במסגרת תחרות כתיבה בנושא "מבט ביקורתי על סוגיות במשפט הציבורי בישראל", שאירגן תא משפט וחירות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בשנת תשפ"א. מאמר זה הוא הזוכה במקום השני (במשותף) בתחרות.
 • מאמרי סטודנטים ·

כיצד התערבות שיפוטית פוגעת במיעוט הערבי? // נחשון ורד (תחרות כתיבה)

מאמר זה מתפרסם במסגרת תחרות כתיבה בנושא "מבט ביקורתי על סוגיות במשפט הציבורי בישראל", שאירגן תא משפט וחירות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בשנת תשפ"א. מאמר זה הוא הזוכה במקום השלישי (במשותף) בתחרות.
 • מאמרי סטודנטים ·

דוקטרינת האפקט המצנן בחופש הביטוי: כרוניקה של אימוץ פזיז // יחיאל אורן (תחרות כתיבה)

מאמר זה מתפרסם במסגרת תחרות כתיבה בנושא "מבט ביקורתי על סוגיות במשפט הציבורי בישראל", שאירגן תא משפט וחירות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בשנת תשפ"א. מאמר זה הוא הזוכה במקום השני (במשותף) בתחרות.
 • מאמרי סטודנטים ·

ביקורת פרקטיקת המשפט ההשוואתי בניתוח דוקטרינת התיקון החוקתי הלא–חוקתי // מיכאל סיארה (תחרות כתיבה)

מאמר זה מתפרסם במסגרת תחרות כתיבה בנושא "מבט ביקורתי על סוגיות במשפט הציבורי בישראל", שאירגן תא משפט וחירות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בשנת תשפ"א. מאמר זה הוא הזוכה במקום השלישי (במשותף) בתחרות.
 • מאמרי סטודנטים ·

על פרשת אדלשטיין ועל מכשירים פרלמנטריים אנטי רובניים // אוריאל חרל”פ (תחרות כתיבה)

מאמר זה מתפרסם במסגרת תחרות כתיבה בנושא "מבט ביקורתי על סוגיות במשפט הציבורי בישראל", שאירגן תא משפט וחירות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בשנת תשפ"א. מאמר זה הוא הזוכה במקום הראשון בתחרות.
 • המהפכה החוקתית ·

חוקה שמרנית בישראל // שאול שארף

ד"ר שאול שארף דן באחד האתגרים הגדולים במשפט החוקתי בישראל - היחס למהפכה החוקתית ולמעמד חוקי היסוד. ד"ר שארף מציע שהפתרון הנכון, במיוחד עבור המחנה השמרני, הוא דווקא השלמה עם המהפכה החוקתית והתייחסות לחוקי היסוד כחוקה לכל דבר.
 • ללא קטגוריה ·

הרפורמה בסדר הדין האזרחי – תקלות ללא תקנה // טליה איינהורן

ביום 22/6/2020 פירסם שר המשפטים אבי ניסנקורן את נוסח הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי (להלן תקסד"א) והזמין את הציבור להעיר הערות עד ליום 5/7/2020. להלן נייר העמדה שהגישה פרופ' טליה איינהורן באתר החקיקה הממשלתי ביום 5/7/2020.
 • ללא קטגוריה ·

ריכוז סמכויות במערכת השלטון בישראל // דניאל פרידמן

רשומה זו הופיעה במקור בבלוג ICON-S-IL מבוא דעה מקובלת, בעיקר על אלה התומכים בהרחבת סמכויותיו של בית המשפט העליון, היא שכוחה של הרשות המבצעת בישראל הוא מופרז במידה מסוכנת. וכך, למשל, אנו קוראים במחקרם החשוב של עמיר פוקס ומרדכי קמניצר:[1] “בשיטה הנהוגה בישראל יש היבטים שאין להם אח ורע בעולם: קיומו של בית מחוקקים יחיד, הרשות המחוקקת היא גם הרשות המכוננת הבלעדית,  ותיקונים חוקתיים אינם דורשים כל רוב מיוחד (למעט חריגים שנדרש בהם רוב של 61 חברי כנסת, שלא יקשה על כל קואליציה להשיגו).[2] מצב זה מעניק כוח בלתי מוגבל כמעט לכנסת, וכפועל יוצא — לממשלה.” מכאן המסקנה שנדרש  “ביצור…
 • משפט חוקתי ·

פסק דין התקציב הדו-שנתי ותיקונים חוקתיים: אי דיוקים בחוות דעתו של המשנה לנשיאה מלצר // שמעון נטף

עו"ד שמעון נטף מנתח את חוות דעתו של המשנה לנשיאה מלצר בעניין התקציב הדו-שנתי, ומראה כיצד פסק הדין מגלה חוסר הבנה ויישום שגוי של דוקטרינת התיקון החוקתי שאינו חוקתי.

בלוג רשות הרבים של הפורום הישראלי למשפט וחירות מארח מאמרי אורח פרי עטם של משפטנים מובילים. הבלוג מהווה במה לדיון משפטי מעמיק ומשאב למשפטנים בכל התחומים. מאמרי הבלוג מאוזכרים בפסיקת בית המשפט העליון ובכתיבה אקדמית ומחקרית.
רוצים לכתוב עבור הבלוג? כנסו ל”קול קורא” והגישו מאמר לפרסום!
מאמרי הבלוג מופיעים גם במאגר נבו תחת כתבי עת: “רשות הרבים – בלוג הפורום הישראלי למשפט וחירות”
עורך ראשי: ד”ר שאול שארף

הפורום אינו נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות על סדר היום ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת פעילות הפורום הינה של מביע העמדה או הדעה בלבד.
כל הזכויות שמורות לפורום ואין לעשות שימוש בתכני הפורום ללא אישור מראש.